Algemene Voorwaarden

Adam Sophie – Beautiful Moments Photography

Zaakvoerder Sophie Adam

Ondernemingsnummer: 0894.601.801

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De fotograaf Sophie Adam en opdrachtgever alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

PRIJZEN

 

Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorzien periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door Sophie Adam/Beautiful Moments Photography kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen.

 

OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van Sophie Adam zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 

BOEKING, BETALING, ANNULATIE

De boeking van een fotosessie bij Beautiful Moments Photography/ Sophie Adam is definitief na het betalen van een voorschot van 200 EUR. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking.

Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien de reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden.In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf.

Het aanleveren van digitale foto’s, fotoprints, albums en/of canvas gebeurt enkel wanneer de volledige som is betaald. Bijbestellingen van prints, albums en/of canvassen worden enkel uitgevoerd wanneer het bedrag van te voren is betaald.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE82 7360 1674 2668.

 

AANTAL FOTO’S

Het geleverde aantal foto’s is afhankelijk van het gekozen pakket. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt.

 

BIJBESTELLINGEN

Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

 

VERZENDING MATERIAAL

Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. De klant dient de geleverde goederen na levering onmiddellijk na te kijken.

 

KLACHTEN

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum.

Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de Fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.  De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

VOORBEHOUD

De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken of indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 

OVERMACHTSITUATIES

 Bij ziekte of overmacht zal de fotograaf inspanningen leveren om een collega in te schakelen die werkt aan hetzelfde afgesproken tarief. Bij overmacht of technische problemen verklaart de klant zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt geen schadevergoeding uitbetaald.

PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF

Beautiful Moments Photography heeft het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door de Fotograaf te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. De Opdrachtgever stemt in met dit gebruik. De fotograaf zorgt ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan de opdrachtgever vooraleer ze verschijnen op externe media.  

 

PUBLICATIE DOOR DE KLANT

 Beeldmateriaal gemaakt door Sophie Adam – Beautiful Moments Photography mag door de klant gedeeld worden op sociale media en website. De foto’s mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

SOCIALE MEDIA

 Sophie Adam – Beautiful Moments Photography geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De Opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. 

 

AUTEURSRECHT

 Een fotosessie uitgevoerd door Beautiful Moments Photography/Sophie Adam wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de Opdrachtgever de toestemming om de bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden: sociale media, website, flyers, folders. Bij inbreuk op de auteursrechten, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

PRIVACY

 Sophie Adam – Beautiful Moments Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

 

NABEWERKING

De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Indien de Opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: onderdelen verwijderen, uitvloeien, kleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden.

Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken (bij huwelijken maximaal 6 weken) de foto’s naar de klant worden toegestuurd en de foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie.

 

BEWARING

De Fotograaf raadt de opdrachtgever aan om een backup te maken van de Bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de Bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de bestanden. Bij levering van de Bestanden is Beautiful Moments Photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de Bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt.

 

KLEUR

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. 

 

Door het betalen van een voorschot, stemt de opdrachtgever in met de toepassing van de algemene voorwaarden.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Antwerpen.